Общи условия

trotinetkata.com използва бисквитки. Използвайки този сайт, Вие приемате нашите общи условия!

Моля, прочетете внимателно изложените правила за ползване на услугите на сайта и Общите условия. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта – от първоначалното влизане, до напускането му.

Настоящите ‘Общи условия’ уреждат взаимоотношенията между търговеца и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн trotinetkata.com (наричан за краткост „Сайт“) и Търговеца, както и условията за закупуване на стоки чрез електронния магазин, намиращ се на Сайта, собственост на фирма МК Груп 1995 ООД, ЕИК/ПИК 201898105 с адрес на управление в Република България, Варна, ул. „Бачо Киро“ 1, ет.8 електронна поща: sales@trotinetkata.com

Тези условия обвързват търговеца и всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на trotinetkata.com (с изключение на линка към настоящите ‘Общи условия’), се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези ‘Общи условия’.

Настоящите „Общи условия“ са публикувани на видно място в уебсайта връзка и са достояние на всеки потребител.

Търговецът си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в Сайта и във всеки момент на потвърждение от страна на клиента, че приема условията той е приел актуалните такива.

1. Предмет и дефиниции на Общите условия

1.1. “Сайтът” е trotinetkata.com – уебсайт за електронна търговия, чрез който потребителите и купувачите могат да се информират за продаваните стоки, да изберат и да закупят изложените стоки, съгласно публикуваните в същия условия.

1.2. „Съдържанието“ е:

1.2.1. Цялата информация, визуализирана на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;

1.2.2. Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребителя от Търговеца посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;

1.2.3. Всякаква друга информация към Потребителя, получена от служител на търговеца, независимо от начина на комуникация, електронна поща, писмени съобщения или чрез предаване на гласови данни;

1.2.4. Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, изложени от търговеца на сайта в определен период от време;

1.3. “Потребител“ или „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образование, действащо, чрез негов представител и притежаващо или придобиващо достъп до Съдържанието на сайта чрез всякакви комуникационни средства (електронни, телефон и т.н.) както за да прави поръчки и закупува предлаганите стоки, така и само за разглеждане на съдържанието на сайта.

1.4. “Артикули”, “Продукти”, или “Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

1.5. „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупи продукти и/или услуги, използвайки само електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние (напр. телефон, стандартно писмо, интернет, електронна поща и др.).

1.6. “Поръчка” е индивидуална заявка за закупуване на избрания/ите Артикул/и или Стока/и, съгласно условията, предвидени в Сайта относно начина на доставка и плащане от страна на Потребителя. Поръчката е акт, който Потребителят прави свободно, по собствен избор и го обвързва със силата на договор между Потребителя и Търговеца.

1.7. “Потвърждение” е процесът, по време на който служител на Търговеца потвърждава Поръчката, направена от Потребителя, като потвърждението се извършва по телефон и след това Търговецът изпраща обобщение с детайлите на Поръчката – отделни артикули, количество, единични цени и обща цена – на електронната поща на Потребителя, ако последният е предоставил такъв.

1.8. “Стойност на поръчката” е общата стойност на Артикулите в потребителската количка в момента на подаване на Поръчката. Стойността на поръчката включва и транспортните разходи.

1.9. “Стойност на доставката” е стойността на транспортната услуга на Артикулите от потвърдената поръчка до посочения и потвърден адрес на Потребителя. Стойността на доставката се определя съгласно т. 4.3. от Общите условия.

1.10. „Търговец“ е МК Груп 1995 ООД, ЕИК/ПИК 201898105 с адрес на управление в Република България, Варна, ул. „Бачо Киро“ 1, ет. 8, електронна поща: sales@trotinetkata.com. Търговецът е юридическо лице, учредено съгласно законите на Република България, който представя информацията за продаваните артикули чрез електронния сайт и който след приемане и потвърждаване на поръчката от потребителя осигурява нейната доставка до посочения от потребителя на сайта адрес на територията на страната.

1.11 „Договор“ е документът, който материализира съществените условия по потвърдената поръчка и който се изпраща от търговеца на потребителя, и екземпляр от който се предава на потребителя най-късно в момента на доставка на стоките, предмет на поръчката.

2. Общи условия

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Потребителят може да използва Интернет страницата / Съдържането на сайта/, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между Търговеца и Потребителя.

2.2. Използването включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на сайта предполага, че Потребителят се е запознал с настоящите общи условия и ги приема, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати специални условия.

2.3. Достъпът до Услугите, предоставяни от Търговeца чрез електронния сайт е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница trotinetkata.com.

2.4. Потребителят носи отговорност за своите действия и последствията от тях при използване на информацията и възможностите на сайта за извършените от него действия и дадени потвърждения или откази.

2.5. Ако Потребителят не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите общи условия то следва, че лицето се отказва от достъп до Услуги, които търговецът предлага чрез своята Интернет страница и няма да прави поръчки посредством електронен достъп и няма да потвърждава такива, без това да ограничава неговата възможност да разглежда съдържанието на сайта.

2.5.1. Всеки потребител може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението, като за него ще намират приложение условията за несъгласие по т. 2.5 или действащите общи условия към момента на тяхното приемане.

2.6. Потребителят може по всяко време да се съгласи и приеме Общите условия независимо от това дали преди това е приемал същите или се отказвал от тях.

2.7. Отказът от приемане на общите условия не следва да е формален, докато приемането на общите условия се извършва чрез волеизявление в електронна форма, материализирано с активиране на бутон с надпис, който изразява съгласието на потребителя, че приема общите условия, и това обвързва потребителя/клиента да ги спазва.

2.8. Клиентът не може да оттегли съгласието си с общите условия с обратно действие докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички свои задължения по направени поръчки.

2.9. Тази Интернет страница е адресирана само към Потребители, навършили 18 години и способни да формират самостоятелно воля и да изпълняват задълженията съгласно Общите условия и потвърдената поръчка.

2.10. Съгласяване с Общите условия. Потребителят изразява волята си за съгласие с настоящите Общи условия чрез натискане на бутона „Финализирай поръчката”. Съгласието, изразено при условията на предходното изречение, представлява електронно изявление, с което Потребителят декларира че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

2.11. След натискане на бутона „Финализирай поръчката”, Потребителят се съгласява с покупката на стоката. При липса на някой от поръчаните продукти, МК Груп 1995 ООД уведомява Потребителя, като липсващата стока може да бъде заменена с друга на същата или по-голяма стойност, или да бъде премахната от поръчката на Потребителя.

3. Цени на продукти

3.1. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! МК Груп 1995 ООД си запазва правото да променя цените в сайта без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. При разлика с актуалната и обявената цена, клиента ще бъде уведомен своевременно по телефона. Потребителите могат винаги да сигнализират на екипа на trotinetkata.com за допуснати грешки относно цени и характеристики на продукти, така че да бъдат предприети навременни действия за тяхното коригиране чрез софтуера, с който се управлява сайта.

3.2. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта trotinetkata.com, фирма МК Груп 1995 ООД си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка/и и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

3.3. Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка. За повече информация за наличността на даден продукт/и може де се свържете с нас на посочените координати за връзка.

3.2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на същата пред представител на търговеца.

3.3. Съобщението за намалени цени се извършва чрез поставяне на новата цена до старата, която се зачертава. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, при пълна или частична разпродажба на стоковите наличности;

3.4. Търговецът се задължава да достави заявената за покупка Стока на посочения от Потребителя адрес в срока, указан в информацията за доставка и при спазване на условията за това.

3.5. Потребителят се задължава:

3.5.1. Да предостави коректна информация при регистрацията, информация за издаване на отчетен документ и адрес за получаване на поръчаните артикули.

3.5.2. Да заплати цената на поръчаните стоки.

3.5.3. Да заплати разходите по доставката, съгласно т. 4.3 от Общите Условия.

3.5.4. Да осигури възможност за получаване на стоката при нейната доставка. Ако Потребителят не осигури възможност за получаване на стоката на посочения адрес, то търговецът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка повторно. Последващите разходи за доставка ще са за сметка на потребителя и се заплащат отделно.

3.6. Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка. Всички цени са с начислен ДДС, като разходите за доставка не са включени в цените на артикулите.

3.7. Транспортните разходи и всички техни специфики са детайлно упоменати в Сайта в поле ‘Доставка’ и се изпълняват при условията, които са били действащи към момента на потвърждаване на заявката.

3.8. Потребителят може да откаже своята поръчка, но ако това се случи след като поръчката е вече изпратена, клиентът дължи обезщетение в рамките на извършените транспортни разходи.

3.9. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена под старата.

3.10. Цените на продуктите във физическите магазини могат да се различават от тези, посочени в сайта. Някои промоции могат да бъдат валидни само за сайта или само за определени физически магазини.

4. Условия на пазаруване

4.1. Регистрация на потребител и защита на личните данни:

Можете да ползвате trotinetkata.com и да пазарувате от него като регистрирани или нерегистрирани потребители.

В процеса на регистрация Потребителят избира потребителско име (в случай, че не е заето) и парола за достъп, като посочва адрес за доставка, име, фамилия, e-mail и телефон за връзка. След успешна регистрация и съхраняване на данните в системата на trotinetkata.com, по всяко време може да се промени адресът за доставка, личните данни или получателят на поръчката.

Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страницата на trotinetkata.com.

Регистрираните потребители доброволно предоставят личните си данни в процеса на регистрация.

Регистрираните потребители имат право на достъп, промяна или изтриване на личните си данни, а така също имат право да изискат да бъде закрит техния потребителски профил.

trotinetkata.com не предоставя личните данни на потребителите на трети лица с рекламна или каквато и да било друга цел, освен в случаите, когато са изискани от национални служби.

4.2. Поръчка. Поръчки се приемат денонощно през интернет страницата trotinektata.com или на е-мейл адрес sales@trotinetkata.com.

Поръчки, постъпили до 14:00 ч. в делничен ден, се обработват в същия ден. Поръчки, получени след 14:00 ч. в делничен ден се обработват на следващия ден. Поръчки, постъпили в събота и неделя, както и през празнични дни, се обработват на следващия работен ден. След получаване на поръчка, представител на търговеца ще се свърже с вас на посочените ви контакти за потвърждение на поръчката и уточняване на допълнителни детайли по нея, ако има нужда. Търговецът не се задължава да поддържа наличност от всеки един артикул, който продава.

4.3.1. Срокът на доставка за територията на цяла България е до края на следващия работен ден, след потвърждаване на поръчката. За населени места, които куриерът посещава по график – срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. Срокът е посочен само с цел информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката.

4.3.2. При ненавременна доставка, търговецът не дължи неустойка на клиента, а последният, от своя страна, си запазва правото да откаже поръчката.

4.3.3. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока:

Клиент, поръчал продукт/и през Сайта и получил същите по пощата, с куриер или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като вече тя му е доставена, само в следните случаи:

4.3.3.1. При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.

4.3.3.2. Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента.

4.3.3.3. Цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на цената при потвърждение на поръчката.

4.3.3.4. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

4.3.3.5. При изброените по-горе случаи разходите по връщането на артикула се покриват по предварително споразумение от двете страни или само от едната, в зависимост от причините за връщането.

4.3.4. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в 54, ал. 3 (когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) и чл. 55 (когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52) от Закона за защита на потребителите в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора – при договор за услуги; 2. приемане на стоките от потребителя.

4.4. Условия за отказ от договор извън търговския обект или от договор от разстояние (Чл. 44 от ЗЗП) Договор извън търговския обект e всеки договор между търговец и потребител:

сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца; при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;

сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;

сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

(Чл. 45 от ЗЗП) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

(Чл. 50 от ЗЗП) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

(Чл. 54 от ЗЗП) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал.1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля следвайте стъпките по-долу:

1. Изпратете следните данни на e-mail: sales@trotinetkata.com:

– Номер на поръчка

– Име на стоката

– Код / сериен номер на стоката

– Дата, на която стоката е поръчана

– Дата, на която стоката е доставена/получена

– Причина за отказ от покупката /при желание от Ваша страна/

– Имена на потребителя

– Адрес на потребителя

– E-mail на потребителя

– Телефон на потребителя

или попълнете следния формуляр и го изпратете отново на e-mail: sales@trotinetkata.com:

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Изтеглете формуляра от тук

2. След изпращането на данните, представител на trotinetkata.com (МК Груп 1995 ООД) ще се свърже с Вас.

3. След потвърждение от trotinetkata.com (МК Груп 1995 ООД), изпратете продукта на адрес:

Адрес: гр. Варна, ж.к.”Владислав Варненчик” 202

Телефонен номер: +359883558270

E-mail: sales@trotinetkata.com

Web: www.trotinetkata.com

ВАЖНО!!! При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), транспортните разходи са за сметка на клиента.

Предпочитан куриер: Еконт

Допълнителни уточнения:

Потребителят е длъжен да съхранява получените от trotinetkata.com стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, предвиден в чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

В случай на фабричен дефект, който е установен до 24 часа след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на Клиента.

Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

4.5. Рекламация.

В случай, че Потребителят получи стоката във вид несъответстващ на договора за продажба или търговецът е доставил друга стока различна от поръчаната, то в първия случай Търговецът ще я приведе в съответствие с договора, а ако това е невъзможно ще я замени с друга за негова сметка и при съгласие от страна на потребителя или ако това не е възможно ще възстанови парите на Потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

4.6. Начини на плащане.

Стойността на всяка поръчка се потвърждава преди изпълнение на доставката. Клиентът заплаща стойността на поръчката, независимо дали получава безплатна доставка или не. Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начина:

4.6.1. В брой/наложен платеж. На куриера, който ще достави стоката, заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.

4.6.2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на Търговеца.

4.6.3. Кредитна / Дебитна Карта – При този начи на плащане се използва виртуален POS терминал чрез Stripe, която гарантира напълно сигурността на разплащането. Обслужват се следните карти: Visa, VISA ELECTRON, MasterCard, MAESTRO.

ВАЖНО Е да знаете, че по никакъв начин нямаме достъп и не записваме въвежданата от Вас картова информация при онлайн плащане – номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитна карта MAESTRO с логото на БОРИКА !

5. Защита на личните данни на потребителите:

Фирма МК Груп 1995 ООД се задължава да защитава предоставената от Вас информация по време на регистрацията Ви в сайта. Подадените от Вас лични данни са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети страни (изключение тук прави куриерската фирма, която ще обслужи заявката Ви). Достоверността им се проверява и те служат само, за да може да бъде завършена коректно поръчката Ви.

6. Връщане на продукт:

6.1. Потребителят има право да върне закупен от него продукт от интернет магазина trotinetkata.com в срок от четиринадесет работни дни от получаване на доставката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, със съпровождаща я документация и принадлежности и в добър търговски вид. В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани от Сайта. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи, ако има такива. Връщането на стоката в такива случаи е за сметка на потребителя.

За да упражни това право на отказ е необходимо Потребителят да се свърже с Търговеца на телефон, посочен в сайта, където е направил поръчката и да предостави номер на поръчката, трите си имена и банкова сметка в Република България, по която да му бъдат преведени платените за приетата поръчка суми. Ако няма банкова сметка следва да посочи три имена и адрес за връщане на платената сума чрез пощенски запис. Потребителят ще бъде информиран за адреса, на който върнатите стоки следва бъдат изпратени заедно с придружаващите го документи и принадлежности.

Всички разходи, извършени от Потребител по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт”, свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на Потребителя.

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Сайта в срок от 14 дни по банкова сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят няма посочена банкова сметка, заплатената цена за продукта ще бъде възстановена с пощенски запис.

На всеки върнат продукт се прави преглед от Търговеца с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.

Прегледът на върнатия от Потребителя продукт се извършва от двама служители на търговеца, за което се съставя констативен протокол.

Търговецът отказва да възстанови заплатената цена, в случай че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол.

Търговецът не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива, възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.

7. Авторски права и сигурност:

7.1. Потребителят няма право да:

7.1.1. Да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта, без изрично разрешение на търговеца.

7.1.2. Да ползва автоматизирани системи за зареждане (download) на каквато и да било информация от trotinetkata.com.

7.1.3. Да претоварва системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).

7.1.4. Да ползва копие или снимка (screenshot) на trotinetkata.com, без изрично разрешение на Сайта.

8. Употреба на ‘бисквитки’ (cookies) в сайта:

Онлайн магазинът trotinetkata.com използва така наречените cookies – ‘бисквитки’, чрез които позволява на системата, при следващо влизане в сайта, Вашият профил да се вписва автоматично, пазейки потребителските Ви настройки и продуктите ви в ‘Количка’. Бисквитките не носят лични данни или лична информация за потребителя!

9. Други разпоредби:

9.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

9.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

9.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

trotinetkata.com се управлява от МК Груп 1995 ООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр. Варна, ул. Бачо Киро 1, ет. 8
ЕИК: 201898105
Телефон: 0883558270